Sykle til jobben-aksjonen: Sykkelen er viktigere enn noengang

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 19. Mai 2020

Norges største aktivitetskampanje, Sykle til jobben-aksjonen, begynner i dag. Kampanjen oppfordrer til en aktiv hverdag og en aktiv reisevei. - Dette budskapet er viktigere enn noensinne, sier prosjektleder for aksjonen, Heidi Gromstad.

Aksjonen ble åpnet 19.mai av Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja og Samferdselsminister Knut Arild Hareide. Foto: Bedriftsidretten


I anledning åpning av Sykle til jobben-aksjonen oppfordrer arrangøren alle til å la bilen stå og ta beina fatt på transportetapper. 

BRUK SYKKEL OG BIDRA TIL SMITTEDUGNADEN

Den offentlige kommunikasjonen har redusert sin kapasitet til halvparten av det normale. De gjenværende plassene på trikker og tog bør være forbeholdt de som trenger dem. 

- Det betyr at vi som kan bruke beina, skateboarde, sparkesykle eller sykle, bør gjøre det! forteller prosjektleder Gromstad.

HJEMMEKONTOR REDUSERER DAGLIG HVERDAGSAKTIVITET

Hjemmekontor fjerner reiseveien til jobb, som for mange er knyttet til trening og aktivitetsglede. 

⁃ Frisk luft om morgenen gjør godt! Hvis man har hjemmekontor, eller er permittert oppfordrer vi til å bruke sykkel på andre transportetapper som å hente i barnehagen, kjøpe mat eller hente på posten, sier Gromstad.

CORONASITTING PÅ HJEMMEKONTOR GIR MINDRE HVERDAGSAKTIVITET

Svært mange får kuttet sin hverdagsaktivitet. Redusert aktivitet er forbundet med dårligere helse. Dermed kan det å delta på Sykle til jobben-aksjonen være et godt bidrag, og en ekstra motivasjon for å få opp aktivitetsnivået. Sykle til jobben-aksjonen er en konkurranse som gir deg det ekstra dyttet til å utvikle de gode vanene for aktivitet. 

Sykle til jobben er en uformell, sosial konkurranse der all aktivitet teller og gir poeng. Til tross for navnet er det ikke bare sykling som gjelder. Klatring, yoga, frisbee og gåturer er aktiviteter som kan registreres på Sykletiljobben.no.

- AKSJONEN GIR EN MULIGHET FOR Å VÆRE SAMLET, UTEN Å VÆRE SAMMEN

⁃ Norges største altivitetskampanje samler tusenvis, og er en fin måte å være samlet på, uten å være sammen fysisk. Kampanjen er tilpasset alle, uansett arbeidssituasjon. Et trygt og motiverende treningsfellesskap, avslutter Gromstad.

Påmelding skjer på sykletiljobben.no


0 Kommentar

Sykle til jobben-aksjonen starter 19.mai

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 14. Mai 2020

Norges største aktivitetskampanje er i gang 19.mai, og det er helt gratis for medlemmer i Bedriftsidretten å delta. 

ALL aktivitet teller

Bedriftsidretten har arrangert Sykle til jobben-aksjonen i 47 år. Den handler om å få flere til å bruke sykkel og ta beina fatt på transportetapper. ALL aktivitet bidrar til folkehelse, og derfor kan alle som vil være med på aksjonen, fordi ALL aktivitet teller. 

Dette er en uformell og morsom konkurranse, som motiverer til å være aktiv.

Å være aktiv på transportetappene er et viktig bidrag til smittedugnaden

Å bruke kroppen på transportetappene er viktigere enn noengang. Med covid-19 trenger de som må benytte seg av offentlig kommunikasjon så mye rom som mulig. Derfor er vi ekstra opptatt av å få med flere på aksjonen, fordi det er et av våre viktige bidrag til smittearbeidet.

Gratis for medlemmer å delta

Derfor har vi også gjort det helt gratis for medlemmer i Bedriftsidretten å delta. Så er du medlem i Bedriftsidretten, anbefaler vi virkelig at du blir med! Din innsats har mye å si, både for deg selv, og de rundt deg.

Velkommen med på Norges største aktivitetskampanje!

Meld deg på: Sykletiljobben.no 


0 Kommentar

Revidert budsjett: Positiv arrangementsordning - andre nødvendige koronatiltak må likevel på plass

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 14. Mai 2020

I tråd med Norges idrettsforbunds innspill justerer regjeringen nå kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte idrettsarrangementer. - Det er positivt sier idrettspresident Berit Kjøll. Øvrige nødvendige kompensasjonstiltak for å imøtekomme for idrettens totale nettotap på 1,5 milliarder kroner i perioden februar til juni som følge av koransituasjonen, er ikke hensyntatt i regjeringens fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett.


1818__L6Y9830_612.jpg
I tråd med Norges idrettsforbunds innspill justerer regjeringen nå kompensasjonsordningen for avlyste, stengte og utsatte idrettsarrangementer. Foto: Eirik Førde

Av: Pressemelding fra NIF , 12. mai 2020

 

Arrangementsordningen:

I den justerte kompensasjonsordningen for idretten og frivilligheten vil tidsrammen i første omgang forlenges til 15. juni. Regjeringen vil legge frem en plan i løpet av mai for en ytterligere forlengelse. Budsjettrammen for ordningen er økt til totalt en milliard kroner til idrett og frivilligheten. Regjeringen åpner nå opp for å dekke inntektstap fra blant annet loppemarkeder, basarer, utleie av bygg og anlegg, parkeringsavgifter, kiosksalg og annet salg av varer og tjenester under arrangementer. Ordningen har tilbakevirkende kraft fra 12. mars.

- Vi er godt fornøyde med de nødvendige endringene i arrangementsordningene. Den vil i langt større grad treffe frivilligheten og grasrota i norsk idrett, sier en fornøyd idrettspresident Berit Kjøll.

Kompensasjonsordningen for næringslivet:

Norges idrettsforbund har understreket at kompensasjonsordningen til næringslivet må favne bredere slik at flere klubber og lag som driver utstrakt næringsvirksomhet kan omfattes av ordningen, i tråd med Stortingets beslutning.

NIF registrerer at regjeringen mener at Stortingets vedtak utkvitteres gjennom en endring i kompensasjonsordningen for arrangementer. Denne ordningen er ment å dekke uunngåelige faste kostnader for organisasjonsledd med utstrakt næringsvirksomhet innenfor frivillig sektor som går utover arrangementer. Stortingsvedtaket må derfor få en annen oppfølging.

- Norges idrettsforbund vil følge opp Stortingets bestilling tilbake til regjeringen, slik at ordningen justeres og i større grad treffer den delen av norsk idrett som driver utstrakt næringsvirksomhet, sier Kjøll.

Likviditetspakke til grasrota i norsk idrett:

Norges idrettsforbunds innspill til en likviditetspakke i størrelsesorden 300 millioner kroner i grasrotstøtte til idrettslagene er ikke hensyntatt.

- Mange idrettslag har allerede store likviditetsutfordringer. Derfor er det helt avgjørende å få på plass en «nødhjelpsordning» til idrettslag som nå opplever at klubbkassen er i ferd med å gå tom, og som ikke kan få dekket sine løpende kostnader i andre tiltakspakker, understreker Kjøll og legger til;

 – Vi er bekymret for konsekvensene for idrettstilbudet som følge av bortfall av forventede inntekter til idrettslagene. 4 av 10 idrettslag har innrapportert en risiko for varig bortfall av aktivitetstilbudet som følge av krisen. – Det kan også medføre at den økonomiske terskelen for deltakelse i idrett økes, med et resultat at flere barn og unge ikke får anledning til å drive med idrett på grunn av økonomi.

Ingen toppidrettsstøtte som følge av OL-utsettelse

Norges idrettsforbund vil også jobbe videre for å få gjennomslag for en tiltakspakke på 50 millioner, øremerket utøvere og lag som rammes av utsettelsen av OL og Paralympics.

- Mange toppidrettsutøvere hadde lagt andre planer etter et planlagt OL/PL år i 2020. Som følge av utsettelsen er det behov for økonomisk støtte slik at våre fremste toppidrettsutøvere med de samme rammevilkårene også kan satse frem mot OL 2021. Uten slik støtte vil rammebetingelsene bli svært krevende for mange av våre medaljehåp, sier Kjøll.

Glad for full momskompensasjon på anlegg

Idrettspresident Berit Kjøll er ellers godt fornøyd med regjeringens dekning av full momskompensasjon for anlegg.

- Vi er svært glade for at regjeringen sikrer full kompensasjon på anlegg, også for 2020. Med dagens økning i summen til momskompensasjon for idrettslag som bygger egne anlegg, på 106,5 millioner kroner, vil den samlet bevilgningen på 301 millioner kroner ikke gi noen avkortning i kompensasjonsordningen. Det er positivt for økonomien til idrettslagene det gjelder, og det gir forutsigbarhet for dem som har tatt opp lån for å bygge egne idrettsanlegg. Dette vil bidra til å sikre en positiv anleggsutvikling i tiden fremover, sier Kjøll.

Økt støtte til aktivitetshjelpemidler

Ordningen med aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år blir styrket i dagens reviderte budsjett. Regjeringen setter av ytterligere 48 millioner kroner til forsterkning av ordningen.  Det avsatte beløpet for 2020 var oppbrukt allerede i mars.

– Hvor fort denne ordningen tømmes, viser at det er et stort behov for denne type støtte gjennom en stor nok permanent ordning. Det sikrer at mennesker med funksjonsnedsettelser får like muligheter til idrett og fysisk aktivitet som andre. Derfor er vi svært glade for at denne ordningen blir styrket nå, avslutter idrettspresident Berit Kjøll. 


0 Kommentar

Bedriftsidrettens koronavettregler

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 13. Mai 2020

Bedriftsidrettens koronavettregler 

Helsemyndighetene har, i dialog med norsk idrett, utarbeidet en ny felles smittevernveileder som skal gjelde for all aktivitetsutøvelse i regi av norsk idrett. Veilederen inneholder råd om hvordan idrettslag/foreninger kan ivareta smittevernet og forebygge tilfeldig eksponering for og spredning av covid-19. 

De viktigste punktene i veilederen, som er utarbeidet av Helsedirektoratet og Folkehelseinstitutteter som følger: 

 • Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand, skal ikke delta i noen form for aktivitet. 
   

 • Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, med rutiner for og muligheten til grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktivitet. 
   

 • Personer som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre. Kravet om avstand gjelder ikke mellom personer som tilhører samme husstand. 
   

 • Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke.
   

 • Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør, og arrangøren har ansvar for at kravet om avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar på arrangementet. 
   

 • Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask smitteoppsporing.
   

 • For ordinære treninger med deltakere opptil 20 pr. trener/instruktør/aktivitetsleder gjelder det at en kan samle flere slike grupper på et område, så fremt det kan holdes tilfredsstillende avstand mellom gruppene. 
   

 • Garderober skal ikke brukes til dusj/skifte, men det er åpning for at toaletter i tilknytning til idrettsanlegg kan benyttes dersom det iverksettes tilfredsstillende rutiner for renhold. 
   

 • Det er anledning for å benytte felles utstyr (matter, vekter, baller osv.) så fremt det praktiseres god håndhygiene blant deltakerne, samt at utstyret vaskes mellom hver økt.
   

 • Det skal utnevnes en smitteansvarlig som har ansvaret for at arrangementet avvikles i henhold til smittevernveilederen for idrett. Denne personen skal gis myndighet til å stanse konkurranse og/eller bortvise personer dersom kravene til smittevern ikke kan overholdes.
   

   

Formålet med veilederen er å beskytte både instruktører/frivillige, deltakere og deltakernes familie mot eksponering for smitte.  

Norges Bedriftsidrettsforbund har, på bakgrunn av veilederen, utarbeidet nasjonale korona-vettregler for alle aktiviteter som pr. nå tilbys i regi av krets- og forbundsledd. I tillegg vil det utarbeidet lokale idrettsspesifikke retningslinjer ved behov. Etter hvert som nye aktiviteter kommer i gang vil det publiseres egne koronavettregler for disse. 


Pr. nå arrangeres det følgende aktiviteter i regi av forbunds- og kretsledd: 

 • Digitale aktivitetskampanjer. 

 • Ti på Topp (digital turkampanje). 

 • Bli sprekere (gruppetrening) 

 • Virtuelle løp (deltakerne kan løpe en gitt løype når de vil i løpet av en uke) 

 • Løpekurs  

 • Seriespill i golf 

 • Orienteringsløp 

Les alt om koronavettreglene for de ulike aktivitetene her0 Kommentar

Norges idrettsforbund ønsker Helsedirektoratets nye avklaringer for idrettsaktivitet velkommen

Postet av Norges Bedriftsidrettsforbund den 2. Apr 2020

Norges idrettsforbund ønsker Helsedirektoratets nye avklaringer for idrettsaktivitet velkommen

fotball_korona.jpg
Klubber og lag kan tilrettelegge for at aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger. Foto: Eirik Førde


Av: Pressemelding fra Norges Idrettsforbund , 1. apr 2020

Facebook Twitter LinkedIn E-post

Helsemyndighetene har i dag lagt frem en klargjøring av gjeldende vedtak datert 12. mars for utøvelse av idrettsaktivitet. Norges idrettsforbund er tilfreds med klargjøringen som nå gjør det mulig å legge til rette for aktivitet innenfor de gjeldende smittevernsbestemmelsene på en trygg og god måte.

 

Helsedirektoratets nye veileder for idrett sier at det kan tilrettelegges for og utøves idrettsaktivitet i mindre grupper for inntil fem personer som holder en avstand på minimum to meter, og der det ikke forekommer fysisk nærhet mellom deltakerne. Aktiviteten for øvrig må utføres i samsvar med de råd gitt av helsemyndighetene. Dette innebærer at klubber og lag kan tilrettelegge for aktivitet drives innenfor rammen av helsemyndighetenes anbefalinger.

Den viktigste oppgaven for idretten i dagens situasjon er å bidra til å hindre spredning av koronaviruset når det utøves idrettsaktivitet.

- Når idrettslagene tilrettelegger for idrettsaktiviteten er det nå viktig at voksne kan påta seg ansvaret og passe på at aktiviteten for barn og unge skjer innenfor helsemyndighetenes anbefalinger. Vi håper dugnadsånden fra våre frivillige fortsatt vil være stor, sier Kjøll.  

Hjemmepåske med idrettsglede for alle

En hjemmepåske er like rundt hjørnet for oss alle, med mer tid i det lokale nærmiljøet og mer behov for idrett og fysisk aktivitet. Idrettspresident Berit Kjøll synes det er spesielt gledelig at idrettsanleggene kan benyttes i regulerte former og gi et handlingsrom for aktivitetsutfoldelse.

- Det er særlig viktig at vi ivaretar barn og ungdoms behov for fellesskap og mening i en tid med mange begrensninger i dagliglivet. Dette er særlig viktig for barn og unge fra hjem der familien kanskje ikke har mulighet til å skape en trygg og aktiv fritid med innhold, sier Kjøll og fortsetter;

- Vi vet hvilken kraft norsk idrett har når den står sammen. Nå ønsker vi å ta på oss et utvidet samfunnsansvar og skape kontrollert idrettslig aktivitet. Idretten vil gjerne bruke sin positive dugnadskultur til å skape mer fysisk aktivitet, bedre fellesskap – og ikke minst bedre smittevern.

Norges idrettsforbund vil nå utarbeide felles anbefalinger for hvordan idretten kan tilrettelegge for aktivitet innenfor rammene av de regler og råd gitt av offentlige helsemyndighetene. Det enkelte særforbund vil oppfordres til å lage egne «koronavettregler» som synliggjør hvordan den enkelte idrett kan drives i samsvar med helsemyndighetenes regler og råd.

Helsedirektoratet har lagt ut veiledning og anbefalinger om idrettsaktivitet: 

Nyhetssak: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veiledning-og-anbefalinger-om-idrettsaktivitet

Veilederen: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/forbud-mot-enkelte-kultur-og-idrettsarrangementer


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline